Leksykon medyczny
 • Terminologia
 • W laboratorium
 • Diagnostyka
 • Akty prawne
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Podstawa prawna
  Część trzecia (art. 66 - 150)

   

  Art. 66

   1. Kasa Chorych jest instytucją samorządną, reprezentującą ubezpieczonych.

   2. Kasy Chorych mają osobowość prawną.

   

  Art. 67

   1. Kasy Chorych uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, zwany dalej "sądem rejestrowym".

   2. W postępowaniu przed sądem rejestrowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

   3. Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich.

   4. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do rejestru, oraz wzór i sposób prowadzenia rejestru.

   

  Art. 69a

   1. Regionalna Kasa Chorych jest podstawową jednostką organizacyjną ubezpieczenia zdrowotnego.

   2. Regionalna Kasa Chorych obejmuje zasięgiem swojego działania obszar zamieszkany przez co najmniej 1000 000 ludności. Obszar działania Kasy Chorych powinien uwzględniać granice administracyjne jednego lub kilku województw.

   3. Regionalna Kasa Chorych zobowiązana jest przyjąć w skład członków każdą osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, zamieszkałą na obszarze działania Kasy Chorych.

   4. Regionalna Kasa Chorych zobowiązana jest przyjąć w skład członków każdą osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia, zamieszkałą poza obszarem działania Kasy Chorych - na wniosek tej osoby.

   

  Art. 69b

  Osoba objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest członkiem regionalnej Kasy Chorych właściwej dla miejsca zamieszkania lub na swój wniosek innej Kasy Chorych albo instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 4a.

   

  Art. 69c

   1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może tworzyć i znosić branżowe Kasy Chorych.

   2. Wniosek o powołanie branżowej Kasy Chorych, poparty pisemnymi deklaracjami co najmniej 500 000 pełnoletnich osób, przedkłada Radzie Ministrów Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Rady Krajowego Związku Kas Chorych i Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

   3. W rozporządzeniu o utworzeniu branżowej Kasy Chorych Rada Ministrów nadaje Kasie pierwszy statut oraz określa w szczególności:

    1) nazwę i siedzibę branżowej Kasy Chorych,

    2) sposób organizowania branżowej Kasy Chorych i źródła pokrycia kosztów jej tworzenia,

    3) tryb powoływania, zadania i uprawnienia pełnomocnika do spraw zorganizowania branżowej Kasy Chorych,

    4) ustrój branżowej Kasy Chorych i kompetencje jej organów,

    5) tryb powoływania na stanowiska w organach branżowej Kasy Chorych i odwoływania z tych stanowisk,

    6) zakres podmiotowy branżowej Kasy Chorych.

   4. Branżową Kasę Chorych znosi się na wniosek Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

   5. W rozporządzeniu o zniesieniu branżowej Kasy Chorych Rada Ministrów określa w szczególności sposób i tryb przeprowadzenia likwidacji tej Kasy oraz przeznaczenie jej mienia.

   6. W przypadku zniesienia branżowej Kasy Chorych jej członkowie stają się członkami regionalnej Kasy Chorych właściwej dla ich miejsca zamieszkania.

   

  Art. 72

  Do zakresu działania Kasy Chorych należy wykonywanie wszelkich czynności z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności:

    1) prowadzenie ewidencji osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,

    2) stwierdzanie i potwierdzanie prawa osoby ubezpieczonej do świadczeń,

    3)analizowanie wykonania obowiązku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

    4) zarządzanie funduszami Kasy,

    5) ustalanie planu finansowego,

    6) zawieranie i finansowanie umów o udzielanie świadczeń na rzecz ubezpieczonych oraz kontrola realizacji tych umów,

    7) tworzenie oddziałów Kasy Chorych i kierowanie ich działalnością.

   

  Art. 73

   1. Statut Kasy Chorych określa w szczególności:

    1) nazwę i siedzibę Kasy Chorych,

    2) obszar działania Kasy Chorych,

    3) zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów Kasy Chorych,

    4) liczbę członków organów Kasy Chorych i zakres czynności tych organów,

    5) zasady funkcjonowania biura Kasy Chorych,

    6)zasady sporządzania i zatwierdzania planu finansowego i rocznego sprawozdania finansowego,

    7) skład i zasady działania prezydium rady Kasy Chorych oraz komisji skarg i wniosków,

    8) zasady kontroli wewnętrznej Kasy Chorych,

    9) warunki członkostwa osób ubezpieczających się dobrowolnie,

    10) zasady ustalania wynagrodzeń oraz diet i zwrotu kosztów dla członków organów Kasy Chorych oraz komisji skarg i wniosków,

    11) inne zadania wynikające z ustawy.

   2. Statut Kasy Chorych i jego każdorazowa zmiana wymaga zatwierdzenia przez Urząd Nadzoru.

   3. Statut Kasy Chorych podlega ogłoszeniu w wojewódzkich dziennikach urzędowych województw na których obszarze działa ta kasa oraz zostaje podany do publicznej wiadomości.

   4. Uchwała o utworzeniu oddziału Kasy Chorych podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym województwa, na którego obszarze utworzono ten oddział, oraz podana zostaje do publicznej wiadomości.

   

  Art. 74

  Organami Kasy Chorych są:

    1) rada Kasy Chorych,

    2) zarząd Kasy Chorych

   

  Art. 75

   1. Rada regionalnej Kasy Chorych powoływana jest przez sejmik województwa, spośród osób ubezpieczonych w danej Kasie, z obszaru działania regionalnej Kasy Chorych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

   2. Rada Kasy Chorych nie może liczyć więcej niż 21 członków.

   3. W przypadku gdy Kasa Chorych obejmuje zasięgiem swojego działania obszar więcej niż jednego województwa, sejmiki wojewódzkie powołują do rady Kasy Chorych członków w liczbie proporcjonalnej do liczby osób ubezpieczonych mieszkających na terenie danego województwa.

   4. Członkowie rady Kasy Chorych nie mogą być jednocześnie członkami zarządu, pracownikami Kas Chorych, świadczeniodawcami współpracującymi z Kasami Chorych, właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi z zakładami opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z Kasami Chorych na udzielanie świadczeń, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.

   

  Art. 75a

   1. Kadencja rady Kasy Chorych trwa 4 lata i upływa w dniu pierwszego posiedzenia nowo powołanej rady. Członek rady Kasy Chorych może być odwołany przed upływem kadencji. Pierwsze posiedzenie rady zwołuje marszałek województwa właściwego dla miejsca będącego siedzibą Kasy Chorych. Marszałek przewodniczy jej do czasu wyboru przewodniczącego rady Kasy Chorych.

   2. Rada Kasy Chorych zbiera się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powołania.

   

  Art. 75b

   1. Rada Kasy Chorych wybiera spośród swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza rady oraz przewodniczącego i członków komisji skarg i wniosków.

   2. Komisja skarg i wniosków rozpatruje skargi i wnioski ubezpieczonych i udziela im odpowiedzi, współpracując w tym zakresie z dyrektorem Kasy Chorych i zastępcą dyrektora do spraw medycznych, oraz składa kwartalne sprawozdania radzie Kasy

   

  Art. 76

  Do zakresu działania rady Kasy Chorych należy w szczególności:

    1) uchwalanie statutu Kasy Chorych,

    2) podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziałów Kasy Chorych i ustalanie obszaru ich działania,

    3) powoływanie i odwoływanie dyrektora Kasy Chorych oraz na jego wniosek dwóch zastępców dyrektora, w tym zastępcy dyrektora do spraw medycznych,

    4) powoływanie i odwoływanie członków komisji skarg i wniosków,

    5) uchwalanie planu finansowego oraz przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych oraz kwartalnych sprawozdań finansowych,

    6) uchwalanie planu pracy oraz rozpatrywanie i przyjmowanie kwartalnych oraz rocznych sprawozdań z jego wykonania,

    7) rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności zarządu Kasy Chorych oraz komisji skarg i wniosków,

    8) uchwalenie regulaminu rady i zarządu Kasy Chorych,

    9) podejmowanie uchwał dotyczących majątku Kasy Chorych, inwestycji przekraczających upoważnienia statutowe dla zarządu oraz nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,

    10) wybór przedstawicieli do Krajowego Związku Kas Chorych,

    11) inne zadania zastrzeżone w ustawie i statucie Kasy Chorych do właściwości rady

   

  Art. 78

   1. Rada Kasy Chorych odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

   2. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im przewodniczący rady Kasy Chorych lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

   3. Nadzwyczajne posiedzenie rady Kasy Chorych jest zwoływane na wniosek zarządu Kasy, Prezesa Urzędu Nadzoru, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej albo co najmniej 1/3 członków rady Kasy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania przewodniczącemu rady Kasy lub pełniącemu jego obowiązki wiceprzewodniczącemu.

   

  Art. 79

   1. Rada Kasy Chorych, z zastrzeżeniem ust. 2, podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby członków.

   2. Na posiedzeniach nadzwyczajnych rada Kasy Chorych podejmuje uchwały w obecności co najmniej 2/3 liczby członków.

   3. Uchwały rady Kasy Chorych zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

   4. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.

   5. Protokoły z posiedzeń rady Kasy Chorych są dostępne do wglądu dla ubezpieczonych w Kasie Chorych

   

  Art. 81

   1. Członkowie rady Kasy Chorych za udział w posiedzeniu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, a zamiejscowi - również zwrot kosztów noclegów.

   2. Przepis ust. 1 stosuje się do członków komisji skarg i wniosków.

   3. Wysokość diet. o których mowa w ust. 1 i 2, uchwala rada Kasy Chorych, przy czym nie może ona przekraczać 2/3 przeciętnego wynagrodzenia.

   4. Zwrot kosztów przejazdów i noclegów następuje na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

   

  Art. 82

   1. Zarząd Kasy Chorych tworzą dyrektor oraz 2-5 członków, w tym 2 zastępców dyrektora.

   2. Zarząd Kasy Chorych reprezentuje Kasę na zewnątrz, kieruje działalnością Kasy i decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji rady Kasy.

   3. Statut Kasy Chorych określa zakres obowiązków dyrektora Kasy Chorych i jego zastępców.

   4. Zarząd Kasy Chorych podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym dyrektora lub jego zastępcy.

   5. Oświadczenia woli w imieniu zarządu Kasy Chorych składa dyrektor zarządu lub z jego upoważnienia jeden z jego zastępców.

   6. Do zadań zarządu Kasy Chorych należy w szczególności:

    1) wykonywanie uchwał rady Kasy Chorych,

    2) opracowywanie projektu planu pracy Kasy Chorych,

    3) opracowywanie projektu planu finansowego Kasy Chorych,

    4) wykonywanie planu finansowego i planu pracy Kasy Chorych,

    5) zarządzanie funduszami i mieniem Kasy Chorych,

    6) lokowanie funduszu rezerwowego Kasy Chorych,

    7) opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Kasy Chorych oraz kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych,

    8) negocjowanie umów ze świadczeniodawcami, ich zawieranie i rozliczanie oraz kontrola ich wykonywania,

    9) podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie i statucie Kas Chorych,

    10) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej organów Kasy Chorych,

    11) przedstawianie radzie Kasy Chorych projektów utworzenia oddziałów Kasy, ich lokalizacji, obszaru i zakresu działania,

    12) kierowanie działalnością oddziałów Kasy Chorych,

    13) przekazywanie do Urzędu Nadzoru statutu i innych uchwał rady Kasy Chorych, planu finansowego oraz kwartalnych i rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdań kwartalnych i rocznego z działalności Kasy Chorych nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich przyjęcia przez radę Kasy, a także informacji, o których mowa w art. 130 ust. 4,

    14) podawanie do publicznej wiadomości statutu Kasy Chorych, rocznego planu finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego,

    15) przygotowanie i przedstawianie radzie Kasy Chorych corocznych prognoz przychodów i kosztów,

    16) przygotowywanie i przedstawianie radzie Kasy Chorych projektu planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55a.

   7. Dyrektor wykonuje, jako pracodawca, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biura Kasy Chorych.

   

  Art. 83

   1. Zastępcą dyrektora Kasy Chorych do spraw medycznych jest lekarz.

   2. Do zakresu działania zastępcy dyrektora Kasy Chorych do spraw medycznych należy w szczególności:

    1) dokonywanie ocen zachorowalności i chorobowości wśród ubezpieczonych w Kasie Chorych oraz opracowywanie wniosków dotyczących działania Kasy w tym zakresie,

    2) monitorowanie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez Kasę Chorych oraz przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzenia kontroli w tym zakresie i przedstawianie wniosków zarządowi Kasy,

    3) współpraca z komisją skarg i wniosków w zakresie dotyczącym udzielania świadczeń.

   

  Art. 83a

  Członkowie zarządu Kasy Chorych oraz pracownicy Kasy Chorych nie mogą jednocześnie być członkami rady Kasy Chorych, świadczeniodawcami, właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi z zakładami opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z Kasą Chorych, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

  Art. 107

   1. Krajowy Związek Kas Chorych zrzesza Kasy Chorych.

   2. Siedzibą Krajowego Związku Kas Chorych jest Warszawa.

   3. Krajowy Związek Kas Chorych prowadzi działalność na podstawie ustawy i statutu Krajowego Związku Kas Chorych.

   4. Krajowy Związek Kas Chorych uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru. Przepisy art. 67 stosuje się odpowiednio.

   

  Art. 108

  Krajowy Związek Kas Chorych reprezentując wspólne interesy Kas Chorych, wspiera Kasy Chorych w wypełnianiu ich zadań, a w szczególności:

    1) określa po zasięgnięciu opinii krajowych przedstawicieli świadczeniodawców zasady wzajemnej współpracy, a w szczególności: zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, ich jakości i dostępności oraz analizy przyczyn wzrostu kosztów świadczeń, zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami oraz zasady kontroli realizacji umów,

    2) reprezentuje Kasy Chorych wobec organów administracji rządowej oraz Sejmu i Senatu,

    3) ustala zakres niezbędnych danych gromadzonych w systemach informatycznych Kas Chorych i przez świadczeniodawców, a także zakres i procedury wymiany danych pomiędzy Kasami Chorych oraz Kasami Chorych i świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru, Krajowym Związkiem Kas Chorych,

    4) prowadzi działalność konsultacyjną, informacyjną oraz szkoleniową dla Kas Chorych,

    5) zbiera i opracowuje materiały informacyjne dla potrzeb Kas Chorych,

    6) sporządza coroczną prognozę przychodów i kosztów wszystkich Kas Chorych oraz Krajowego Związku Kas Chorych na kolejne 3 lata oraz prognozę długoterminową,

    7) opracowuje wzorcową dokumentację na potrzeby wszystkich Kas Chorych,

    8) przygotowuje informacje o działalności Kas Chorych dla Sejmu i Senatu oraz dla Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

   

  Art. 109

  Organami Krajowego Związku Kas Chorych są:

    1) Rada Krajowego Związku Kas Chorych,

    2) dyrektor Biura Krajowego Związku Kas Chorych.

   

  Art. 110

  W skład Rady Krajowego Związku Kas Chorych wchodzą po jednym przedstawicielu Kasy Chorych, gdy Kasa liczy do 2 000 000 członków, a w przypadku gdy liczy powyżej 2 000 000 członków - dwóch przedstawicieli.

  Art. 111

  Kadencja Rady Krajowego Związku Kas trwa 4 lata i kończy się w dniu pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady Krajowego Związku Kas Chorych.

  Art. 112

  Rada Krajowego Związku Kas Chorych wybiera spośród swojego składu przewodniczącego i zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

  Art. 113

  Do zakresu działania Rady Krajowego Związku Kas Chorych należy:

    1) uchwalanie statutu,

    2) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Krajowego Związku Kas Chorych,

    3) występowanie do organów administracji państwowej i instytucji państwowych, instytucji samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych zrzeszających osoby wykonujące zawody medyczne oraz organizacji związkowych o podjęcie określonych inicjatyw lub działań w sprawach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym,

    4) uchwalanie programów działania i planu finansowego oraz przyjmowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania programów działania,

    5) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 108 i w statucie.

   

  Art. 113a

   1. Statut Krajowego Związku Kas Chorych określa szczegółowo zasady funkcjonowania, organizację i finansowanie działalności organów Krajowego Związku Kas Chorych oraz Biura Krajowego Związku Kas.

   2. Statut Krajowego Związku Kas Chorych zatwierdza Urząd Nadzoru.

   

  Art. 114

   1. Posiedzenia Rady Krajowego Związku Kas Chorych zwołuje przewodniczący Rady lub pełniący jego obowiązki zastępca przewodniczącego.

   2. Posiedzenie Rady jest także zwoływane na wniosek Prezesa Urzędu Nadzoru, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 1/3 liczby członków Rady Krajowego Związku Kas Chorych, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia wniosku przewodniczącemu rady lub pełniącemu jego obowiązki zastępcy przewodniczącego.

   

  Art. 115

   1. Rada Krajowego Związku Kas podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby członków.

   2. Uchwały Rady zapadają większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, chyba że Rada podjęła uchwałę o głosowaniu tajnym lub gdy głosowanie dotyczy wyborów przewodniczącego i zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

   

  Art. 117

   1. Członkowie Rady Krajowego Związku Kas za udział w posiedzeniach otrzymują diety, a zamiejscowi - ponadto zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w art. 81 ust. 4.

   2. Wysokość diet, o których mowa w ust. 1, uchwala Rada Krajowego Związku Kas, przy czym nie może ona przekraczać w okresie miesiąca kalendarzowego 300% najniższego wynagrodzenia

   

  Art. 118

  Do zakresu działania dyrektora Biura Krajowego Związku Kas Chorych należy w szczególności:

    1) bieżące zarządzanie funduszami i mieniem Krajowego Związku Kas Chorych,

    2) organizacja Biura Krajowego Związku Kas Chorych,

    3) przekazywanie do Urzędu Nadzoru statutu i innych uchwał Rady Krajowego Związku Kas Chorych, w tym planu finansowego i sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania z działalności Krajowego Związku Kas Chorych, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich przyjęcia przez Radę,

    4) wykonywanie uchwał Rady Krajowego Związku Kas Chorych,

    5) przygotowywanie programów działania i planu finansowego oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz innych dokumentów przedkładanych na posiedzenia Rady,

    6) zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjno-finansowej Rady Krajowego Związku Kas Chorych

   

  Art. 120

  Dyrektor Biura Krajowego Związku Kas Chorych wykonuje, jako pracodawca, czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura.

  Art. 124

  Krajowy Związek Kas Chorych oraz Kasy Chorych prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

  Art. 127

  Przychodami Kasy Chorych są:

    1) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

    2) dochody z lokat i papierów wartościowych emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa,

    3) odsetki od nieopłaconych w terminie składek,

    4) darowizny i zapisy,

    5) kwoty wyrównania finansowego, o którym mowa w art. 135,

    6) środki na zadania, o których mowa w art. 31b ust. 2 pkt 1 i 3,

    7) inne przychody.

   

  Art. 128

   1. Kosztami Kasy Chorych są:

    1) koszty świadczeń dla ubezpieczonych,

    2) koszty działalności Kasy Chorych i jej oddziałów, w szczególności utrzymania nieruchomości, wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, diety i zwroty kosztów podróży,

    3) odpisy na fundusz rezerwowy Kasy Chorych,

    4) odpisy na rzecz Krajowego Związku Kas Chorych,

    5) odszkodowania,

    6) zwroty kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez inne Kasy Chorych lub instytucje w przypadkach określonych ustawą,

    7) wyrównanie finansowe, o którym mowa w art. 135,

    8) koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 31b ust. 2 pkt 1 i 3.

   2. Przychody Kasy Chorych są przeznaczone na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz inwestycji służących potrzebom Kasy Chorych.

   

  Art. 129

   1. Wysokość środków na koszty administracyjne Kasy Chorych i jej oddziałów określa corocznie rada Kasy w planie finansowym Kasy.

   

  Art. 129

  Wysokość odpisu ze środków Kasy Chorych na rzecz Krajowego Związku Kas Chorych ustala corocznie Rada Krajowego Związku Kas Chorych, w oparciu o przyjęte zadania. Odpis ten w okresie roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty 0,05% rocznych planowanych przychodów Kasy Chorych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  Art. 130

   1. Kasa Chorych tworzy fundusz rezerwowy.

   2. Fundusz rezerwowy Kasy Chorych przeznaczony jest wyłącznie na sfinansowanie różnicy spowodowanej przewagą kosztów działalności bieżącej nad przychodami Kasy Chorych.

   3. Każdorazowe uruchomienie funduszu rezerwowego wymaga uchwały rady Kasy Chorych.

   4. Kasa Chorych zawiadamia Urząd Nadzoru o uruchomieniu funduszu rezerwowego w terminie 7 dni od jego uruchomienia.

   

  Art. 131

   1. Wysokość odpisu na fundusz rezerwowy wynosi 1% miesięcznych przychodów Kasy Chorych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

   2. Środki funduszu rezerwowego są lokowane:

    1) w papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,

    2) na rachunkach bankowych w bankach mających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i których kapitał własny wynosi co najmniej 100 000 000 zł, z tym że w jednym banku nie może być lokowane więcej niż 15% środków funduszu rezerwowego,

   3. Dochody z lokat, o których mowa w ust. 2, zasilają fundusz rezerwowy do wysokości określonej w ust. 4.

   4. Fundusz rezerwowy tworzony jest do wysokości 4% kwoty planowanych rocznych przychodów Kasy Chorych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

   

  Art. 131a

  Kasa Chorych jest obowiązana lokować swoje środki wyłącznie w papierach wartościowych, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1, lub na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 2 pkt 2, w taki sposób, aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków.

  Art. 131b

   1. Kasa Chorych sporządza na każdy rok plan finansowy zrównoważony w zakresie wpływów i wydatków.

   2. W planie finansowym uwzględnia się kwotę wyrównania finansowego, o którym mowa w art. 135.

   3. Dyrektor Kasy Chorych przedstawia projekt planu finansowego na rok następny radzie Kasy Chorych i Urzędowi Nadzoru do dnia 30 września.

   4. Rada Kasy Chorych uchwala nie później niż do dnia 30 października plan finansowy na rok następny i przekazuje go do Urzędu Nadzoru.

   5. Urząd Nadzoru zatwierdza plan finansowy do dnia 30 listopada.

   6. Kasa Chorych podaje zatwierdzony plan finansowy do publicznej wiadomości.

   7. W przypadku wystąpienia niedoboru finansowego w regionalnej Kasie Chorych sejmik województwa, na obszarze którego działa ta Kasa, może udzielić jej pożyczki.

   

  Art. 131c

  Jeżeli na podstawie przepisów art. 151b oraz 151f powołany zostanie zarząd komisaryczny Kasy Chorych, może on za zgodą Urzędu Nadzoru dokonać zmian organizacyjnych w Kasie Chorych.

  Art. 131d

   1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Kasy Chorych w danym roku przeznacza się na:

    1) spłatę pożyczki, o której mowa w art. 131b ust. 7,

    2) zwiększenie zakresu świadczeń zdrowotnych.

   2. O przeznaczeniu nadwyżki decyduje rada Kasy Chorych w drodze uchwały.

   

  Art. 133

   1. Przychodami Krajowego Związku Kas Chorych są comiesięczne odpisy Kas Chorych na rzecz Krajowego Związku Kas, określone w art. 129 ust. 2. Przychodami mogą być też darowizny i zapisy.

   2. Przychody Krajowego Związku Kas Chorych przeznaczone są na sfinansowanie:

    1) kosztów administracyjnych działalności organów i Biura Krajowego Związku Kas Chorych, w tym amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, diet i zwrotów kosztów podróży,

    2) kosztów realizacji zadań określonych w art. 108,

    3) inwestycji koniecznych dla realizacji zadań Krajowego Związku Kas Chorych.

   3. Wydatki Krajowego Związku Kas Chorych powinny być pokrywane przez wpływy.

   4. Nadwyżka wpływów nad wydatkami w danym roku kalendarzowym pozostaje w Krajowym Związku Kas Chorych i przechodzi na rok następny.

   5. Krajowy Związek Kas Chorych sporządza na następny rok kalendarzowy plan finansowy i przekazuje ten plan do zatwierdzenia Urzędowi Nadzoru nie później niż do dnia 30 listopada.

   

  Art. 135

   1. Kasy Chorych uczestniczą w wyrównaniu finansowym dokonywanym między Kasami Chorych ze względu na zróżnicowanie przychodów i kosztów, zwanym dalej "wyrównaniem".

   2. Za czynniki różnicujące przyjmuje się:

    1) kwotę planowanych przychodów rocznych Kasy Chorych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przypadającą średnio na 1 osobę uprawnioną do świadczeń w danej Kasie Chorych w roku poprzednim,

    2) liczbę osób ubezpieczonych powyżej 60 roku życia według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego.

   3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, algorytm wyrównania uwzględniający czynniki różnicujące oraz wysokość procentową przewidywanych przychodów Kasy Chorych, które nie będą uwzględnione w wyrównaniu. Urząd Nadzoru oblicza na podstawie tego algorytmu wysokość kwot wyrównania dla poszczególnych Kas Chorych w następnym roku kalendarzowym.

   4. Urząd Nadzoru do dnia 10 września zawiadamia Kasy Chorych o kwotach ich udziału w wyrównaniu w następnym roku.

   5. Kwoty wyrównania zostają uwzględnione w planach finansowych Kas Chorych na rok następny.

   6. Kasy Chorych, obowiązane do wypłaty ze swego funduszu kwoty wyrównania finansowego, przekazują co miesiąc 1/12 część rocznej kwoty wyrównania dla Kas Chorych, które otrzymują to wyrównanie. Tryb i terminy przekazywania kwot wyrównania między Kasami Chorych określa Urząd Nadzoru.

   7. Kasa Chorych w przypadku zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego obowiązana jest do zapłacenia odsetek za zwłokę na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

   8. Należności z tytułu wyrównania podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   

  Art. 135a

   1. Kasa Chorych sporządza coroczną prognozę przychodów i kosztów na kolejne 3 lata.

   2. Organy administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, organizacje świadczeniodawców lub pracodawców oraz inne instytucje udzielają Kasie Chorych wszelkich informacji koniecznych do sporządzenia prognoz, o których mowa w ust. 1. Kasa Chorych przesyła prognozy do Krajowego Związku Kas Chorych i Urzędu Nadzoru.

   

  Art. 141

  Kasy Chorych oraz Krajowy Związek Kas Chorych przeprowadzają coroczne badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i prowadzą rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

  Art. 141a

   1. Kasy Chorych są uprawnione do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych osób ubezpieczonych w celu:

    1) stwierdzenia obowiązku ubezpieczenia i członkostwa,

    2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń Kas Chorych,

    3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki,

    4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń,

    5) rozliczenia ze świadczeniodawcami,

    6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec Kasy Chorych,

    7) kontroli przestrzegania zasad gospodarności,

    8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne ubezpieczonych w danej populacji.

   2. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Kasy Chorych mają prawo przetwarzania następujących danych osobowych:

    1) imię i nazwisko,

    2) numer PESEL,

    3) data urodzenia,

    4) płeć,

    5) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę,

    6) adres zamieszkania,

    7) stopień niepełnosprawności, jeżeli dziecko ukończyło 26 lat,

    8) udzielone ubezpieczonemu świadczenia zdrowotne, których charakterystyka zawiera między innymi:

     a) rodzaj udzielonego świadczenia,

     b) świadczeniodawcę wykonującego usługę,

     c) świadczeniodawcę zlecającego usługę,

     d) rozpoznanie według międzynarodowej klasyfikacji chorób, urazów i zatruć związane z wykonaną usługą.

   

  Art. 141b

   1. Apteki są zobowiązane udostępniać na żądanie Kasom Chorych do wglądu recepty i przekazywać niezbędne dane rozliczeniowe, których rodzaj określa Rada Krajowego Związku Kas Chorych w porozumieniu z Naczelną Radą Aptekarską.

   2. Szpitale oraz pozostali świadczeniodawcy działający w ramach umów z Kasami Chorych zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania Kasom Chorych danych, które określa Rada Krajowego Związku Kas Chorych.

   

  Art. 141c

  Jeżeli ubezpieczony przenosi się do innej Kasy Chorych, dotychczas ubezpieczająca go Kasa Chorych zobowiązana jest przekazać Kasie Chorych aktualnie go ubezpieczającej wszelkie dane niezbędne do kontynuacji ubezpieczenia.

  Art. 141d

  Kasa Chorych na żądanie ubezpieczonego informuje go o udzielonych mu świadczeniach oraz ich kosztach.

  Art. 142

   1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzają kontrolę wykonywania przez osoby oraz podmioty wymienione w art. 16 i 23-25 obowiązków w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

   2. Do zakresu kontroli, o której mowa w ust. 1, należy kontrola rzetelności:

    1) zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych tym ubezpieczeniem,

    2) deklarowanych podstaw obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, prawidłowości obliczania, opłacania i odprowadzania składki.

   3. Kasa Chorych analizuje uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dane, o których mowa w ust. 1 i 2, i występuje z wnioskami do tych instytucji.

   

  Art. 146

  Organy kontroli państwowej są obowiązane przekazywać Kasie Chorych informacje o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, a w szczególności dotyczących zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obliczania, rozliczania i opłacania składek.

  Art. 147

  Od decyzji Kasy Chorych w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ustalenia prawa do świadczeń przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Art. 148

   1. Odwołanie od decyzji wydanej w sprawach, o których mowa w art. 147, wnosi się do organu Kasy Chorych, który wydał decyzję.

   2. Organ może zmienić lub uchylić decyzję w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

   3. Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione w całości, organ przekazuje niezwłocznie sprawę do sądu ze szczegółowym uzasadnieniem wydanej decyzji.

   

  Art. 149

  Do postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego rolników i osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników i pobierających emerytury lub renty rolnicze stosuje się przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  Art. 150

  W razie zawinionego ujawnienia przez Kasę Chorych danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia ubezpieczonego oraz innych informacji o ubezpieczonym, sąd może przyznać pokrzywdzonemu odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

     W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2022 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS